موسسه آموزش عالی آزاد و مرکز علمی کاربردی امیر کبیر

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است. امام علی (ع)